OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONAWCĘ PROJEKTU BADAWCZEGO - DOKTORANT 13/WITI/NAUKA/18

Wrocław, dnia 28.09.2018 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONAWCĘ PROJEKTU BADAWCZEGO - DOKTORANT

 Numer postępowania: 13/WITI/NAUKA/18

 

1.  Przedmiot zamówienia:  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na wykonawcę projektu badawczego – doktorant w ramach realizacji projektu pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych”, realizowanego w ramach I konkursu TECHMATSTRATEG na podstawie umowyz NCBR nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 - kod CPV 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze).

 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji projektu pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych", wykonawcy projektu badawczego zostaną powierzone następujące zadania:

•  przygotowanie różnych kompozycji elektrolitów żelowych,
•  synteza nowych elektrolitów żelowych,
•  optymalizacja nanoszenie warstwy elektrolitu,
•  optymizacja grubości warstwy elektrolitu.
•  raporty bieżące i roczny z wykonanych badań elektrycznych, optycznych i fotowoltaicznych. Wyniki badań w postaci tablic, wykresów oraz pisemnej interpretacji,
•  współudział w przygotowywaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych,
•  dozór nad urządzeniem próżniowym,
•  instalacja i opieka nad sprzętem do pomiarów elektrochemicznych,
•  dozór i opieka nad przygotowaniem urządzenia napylającego cienkie warstwy,
•  dozór i opieka nad urządzeniem do nanoszenia warstw (dr Blade).

3.  Podstawa prawna prowadzonego postępowania: art. 4d ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z art. 30a – 30d Ustawy o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 87).

4.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 11.2018r. do 31.01.2020r.

5.  Warunki realizacji: wykonawca jest osobą fizyczną, umowa zlecenie, rozliczenie miesięczne na podstawie stawki godzinowej, przewidywana liczba roboczogodzin w całym okresie realizacji 1075 rbg, rozliczenie rbg wg prowadzonej ewidencji czasu.

6.  Miejsce pracy: Wrocław-Laboratorium zamawiającego

7.  Oferty należy składać osobiście w godz. 700–900 lub 1200–1500 w kancelarii Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, 50-961 Wrocław, ul. Obornicka 136, budynek 10, pok. nr 105 lub przesyłać pocztą na adres zamawiającego.

8.  Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2018r.

9.  Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:

1)  CV i list motywacyjny,
2)  Wypełniony blankiet oferty załącznik nr 1;
3)  Podpisane oświadczenie załącznik nr 2;
4)  Podpisane oświadczenie załącznik nr 3.
5)  Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.
6)  Oświadczenie o chęci podjęcia studiów doktoranckich.
7)  Oświadczenie dla celów podatkowych i zgłoszeniowych do zus przy umowach cywilno – prawnych załącznik nr 5.

10.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)  Wykształcenie: magister chemii, inżynierii materiałowej, fizyki lub elektrotechniki – potwierdzone dokumentami określonymi w pkt.9.
2)  Znajomość pracy w laboratorium chemicznym – potwierdzone dokumentami określonymi w pkt.9 (tj. CV, list motywacyjny).
3)  Znajomość wytwarzania warstw organicznych i nieorganicznych – potwierdzone dokumentami określonymi w pkt.9 (tj. CV, list motywacyjny).
4)  Znajomość podstawowych pomiarów ogniw fotowoltaicznych – potwierdzone dokumentami określonymi w pkt.9 (tj. CV, list motywacyjny).
5)  Znajomość technik spektroskopii UV-Vis – potwierdzone dokumentami określonymi w pkt.9 (tj. CV, list motywacyjny).
6)  Dobra znajomość języka angielskiego.
7)  Dodatkowe wykonawca może się wykazać atuty: znajomość tematyki fotowoltaiki organicznej, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista.

11.  Spośród Wykonawców spełniających wymagania formalne określone w pkt. 9 i pkt. 10 oraz Otrzymanego pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium cena - najniższa cena oferowana za realizacje usług określonych w pkt. 1 i 2.

Wc =

cena minimalna za 1 rbg brutto

× 100 pkt.

cena oferowana

za 1 rbg brutto

 12.  Zamawiający zastrzega, iż w niniejszym postępowaniu udział mogą brać oferenci, którzy spełniają poniższe przesłanki:

1)  niepowiązani lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.);
2) niebędący podmiotem pozostającym z Wykonawcą, Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3)  niebędący podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
4)  niebędący podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

13.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych.

14.  Warunki realizacji zostaną zawarte w umowie, której wzór określa załącznik nr 4.

15.  Termin związania ofertą: 30 dni.

16.  Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy:

1.  Gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2.  Zmiany dotyczące miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
3.  Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
4.  Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedzano o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

17.  Polityka przetwarzania danych w WITI
St
osownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 (RODO) – stosowane od 25 maja 2018 r.

informujemy niniejszym, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest/będzie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 136 50-961 Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2)  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a)  dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)  w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c)  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WITI oraz stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  realizacji dla Pani/Pana prac badawczo-rozwojowych / usług zgodnie ze statutem WITI .
b)  identyfikacji Pani/Pana ( gość/interesant ),
c)  wykonywanie dla Pani/Pana określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

4)  Pani/Pana dane osobowe zostały/będą uzyskane:

a)  w ramach czynności wymagających do przygotowania umowy,
b)  przesłanego do nas zgłoszenia,
c)  dane osobowe mogły zostać pozyskane z rejestrów publicznych oraz stron internetowych.

5)  Pani/Pan posiada prawo do:

a)  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b)  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c)  przenoszenia danych,
d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6)  Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)  w zakresie realizacji zawartej z WITI umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub realizacji ewentualnych roszczeń,
b)  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na WITI w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez WITI,
c)  w zakresie działalności marketingowej realizowanej przez zgodę - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione

 Do pobrania:

Aby pobrać plik, należy założyć konto i zalogować się.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.