ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

Ogłoszenie o wykluczeniu wykonawcy 4/WITI/2017

Wrocław, dnia 19.10.2017 r

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego

 

Ogłoszenie o wykluczeniu wykonawcy

Numer postępowania: 4/WITI/17


Zamawiający - Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020
z późn. zm.), informuje o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12  Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego tj. firmę DAMAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paprotnej 5/102, 51-117 Wrocław.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2017 r. pod numerem 590729-N-2017, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – firma DAMAR Sp. z o.o., nie dołączyła do swojej oferty nr wch WITI 1498/17 z dnia 06.10.2017 r. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy Pzp, wystawionej na prokurenta spółki w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający pismem nr wych WITI 894/17 z dnia 10.10.2017r. wezwał firmę DAMAR Sp. z o.o. do uzupełnienia brakującej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy Pzp, wystawionej na prokurenta firmy tj.  p. Monikę Mróz w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i w pkt. 6 Pzp. W odpowiedzi Wykonawca za pismem nr L.dz 857/10/2017 z dnia 13.10.2017 r. ( nr wch WITI 1560/17 z dnia 16.10.2017 r.) przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem informację z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 13.10.2017 r. wystawioną na prokurenta p. Monikę Mróz. r. Mając na uwadze, że informacja Krajowego Rejestru Karnego nie potwierdza braku podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert tj. 06.10.2017 r., postanowiono jak na wstępie.

 

 

APARTAURY NAUKOWO BADAWCZEJ

1.      Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż przez Instytut „Spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4.

2.      Opis przedmiotu sprzedaży: Spektrometr absorpcji atomowej AAS-4 firmy Zeissz następującym wyposażeniem:

1)      Spektrofotometr AAS-4 nr ser. 865949.

2)      Lampy: HKL-Ag, HKL-Mn i HKL-Cr     - 3 szt.

3)      Uchwyt lamp HKL.

4)      Kompresor 6M.

5)      Komputer sterujący Compaq nr ser. A440.

Opis stanu technicznego spektrometru AAS-4: Aktualnie spektrometr jest technicznie sprawny, umożliwia wykonywanie analiz metali,  przy czym, ze względu na uszkodzenia niektórych podzespołów, jest zawodny i nie daje możliwości osiągnięcia parametrów pomiarów wysokiej dokładności. Wpływ na to mają między innymi nw. niesprawności:

        blokowanie układu pneumatycznego regulacji gazów /powietrza i acetylenu/;

        blokowanie wskaźnika ciśnienia powietrza;

        rozszczelnienie syfonu;

        zaoliwienie układu wewnętrznego sterowania gazami;

        blokowanie elementów kontrolnych spektrometru;

        brak możliwości dokładnego ustawiania długości fali pomiaru;

        przerywana praca czujnika nebulizatora;

        pęknięta (sklejona) kolumna doprowadzania gazów.

3.      Cena sprzedaży: 5.000,00 zł netto powiększona o 23% podatku VAT.

4.      Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015r.

5.      Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest w terminie do dnia 17.07.2015r. złożyć w siedzibie Instytutu ofertę zawierającą proponowaną cenę zakupu spektrometru absorpcji atomowej  AAS-4 firmy Zeiss.

6.      Sprzedawca nie dopuszcza rozliczania się z Kupującym w walutach obcych.

7.      Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 

 

   

  

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.