ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław +48 (71) 347-44-40

ksw_12

Zakład zajmuje się kompleksowo polowym sprzętem do uzdatniania i oceny jakości wody dla wojska i instytucji cywilnych. W ramach swojej działalności opracował i zmodernizował ponad 15 wyrobów do uzdatniania i oceny jakości wody wprowadzonych na wyposażenie wojsk. Ważniejsze wdrożenia na przestrzeni ostatnich lat: Filtr przenośny wody (FPW-50),  Filtr Przenośny (FPW-350), Filtr indywidualny do oczyszczania wody (FIW), Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody (KSW-12), Mobilne Laboratorium Oceny Jakości Wody (MLW), Filtr Przewoźny Wody (FPW-2).

Zakład Uzdatniania i Oceny Jakości Wody jako jedna z komórek naukowo-badawczych Instytutu zajmuje się realizacją prac naukowych, prac badawczo-rozwojowych i prac wdrożeniowych w zakresie sprzętu i środków eksploatacyjnych do uzdatniania wody oraz oceny jakości wody surowej i uzdatnionej w warunkach polowych. Zakład ten zajmuje się wykonywaniem prognoz i ekspertyz, badań jakości wyrobów, badań certyfikacyjnych, prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w ww. zakresie.

Inne ważniejsze projekty realizowane przez Zakład:

 • Badania nad możliwością zastosowania utlenionej formy płatkowego grafenu w procesach uzdatniania wody. Celem badań jest ocena wpływu modyfikacji GO na właściwości sorpcyjne tego materiału. W projekcie przeprowadzono badania nad modyfikacją GO grupami –NH2, –SH oraz tlenkami metali prowadzące do otrzymania nowego materiału sorpcyjnego. W końcowym etapie projektu przebadano zdolności adsorpcyjne nowych sorbentów w stosunku do wybranych jonów metali pod kątem wykorzystania ich w Wojskowych Urządzeniach do Uzdatniania Wody (WUUW). Temat zawiera się w zakresie Priorytetowych kierunków badań w resorcie Obrony Narodowej na lata 2013 - 2022 – 7. Obszar wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych RP w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 • Opracowanie technologii regeneracji zużytych impregnowanych sorbentów węglowych DTX oraz wykonanie badań właściwości sorpcyjnych i fizykochemicznych węgli po regeneracji. Celem projektu było: 1) Opracowanie technologii wytwarzania impregnowanych sorbentów węglowych do oczyszczania wody i powietrza z substancji toksycznych na bazie nowych nośników oraz węgli regenerowanych. 2) Opracowanie założeń do projektu technicznego instalacji do regeneracji zużytych węgli aktywnych i wytwarzania impregnowanych sorbentów węglowych. 3) Badanie właściwości produktów wyjściowych.
 • Filtr uzdatniania wody klasy K1-K2 zasilany baterią fotowoltaiczną. Celem projektu było stworzenie mobilnego filtra uzdatniania wody zasilanego baterią fotowoltaiczną – SOLARFILTR.
 • TIRAMISU (Toolbox Implementation for Removal of Antipersonnel Mines. Submunitions and UXO). Celem projektu było m.in. opracowanie rozkładu heksogenu (RDX) metodą chemiczną.
 • Neutralizator termiczny
 • Technologia otrzymywania węgla aktywnego do napełniania filtrów indywidualnych dla żołnierzy (DTAg)

Kontakt

mpd

W obszar zainteresowania zakładu wchodzą:

 • Sprzęt i środki do budowy zapór minowych;
 • Sprzęt i środki do rozpoznania zapór minowych;
 • Środki do pokonywania i likwidacji pól miinowych;
 • Systemy i urządzenia do sterowania wybuchami;
 • Pokładowe wykrywacze min;
 • Zestaw oświetleniowe;
 • Agreraty prądotwórcze;
 • Sterowane pola minowe;
 • Systemy sterowania min kierowanych.

Kontakt

pokrycie

W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • zestawy farb do malowania kamuflażowego;
 • pokrycia maskujące i zestawy do kompleksowego maskowania;
 • obiekty pozorne;
 • system maskowania pojedynczego żołnierza.

Kontakt

 

Pracownia wykonuje:

 • badania powłok lakierniczych wykonanych farbami do malowania kamuflażowego;
 • badania w zakresie: optycznym, radiolokacyjnym i termalnym obiektów zamaskowanych pokryciami maskującymi oraz zestawami do kompleksowego maskowania;
 • stopnia odwzorowania obiektów rzeczywistych przez obiekty pozorne w zakresie promieniowania: optycznym, radiolokacyjnym i termalnym;
 • opracowanie dedykowanego wzoru kamuflażu dla sprzętu wojskowego oraz umundurowania i oporządzenia dla żołnierzy;
 • pomiary charakterystyk spektralnych i współrzędnych barwy wyrobów tekstylnych oraz powłok lakierniczych;
 • wykonanie badań środowiskowych dla wyrobów tekstylnych (narażenia temperaturowe i wilgotnościowe);
 • wykonanie badań odporności na deszcz;
 • ocena parametrów wytrzymałościowych dla wyrobów tekstylnych.

 

 

Wykaz ważniejszej bazy aparaturowej wykorzystywanej do badań w pracowni:

 • stanowisko do oceny stopnia zamaskowania obiektów w zakresie optycznym;
 • stanowisko z możliwością obrotu obiektu o masie do 40 ton z jednoczesną rejestracją w zakresie: optycznym, radiolokacyjnym i termalnym;
 • stanowiska do oceny parametrów wytrzymałościowych wielozakresowych pokryć maskujących;
 • laboratoryjne i poligonowe stanowiska do pomiaru odbicia promieniowania w zakresie radiolokacyjnym;
 • stanowisko do zarządzania barwą;
 • spektrofotometry do pomiaru przebiegu charakterystyk spektralnych i współrzędnych barwy;
 • połyskomierz do badania połysku;
 • aparat do badania twardości powłok lakierniczych;
 • przyrząd do badania odporności na uderzenie powłok lakierniczych;
 • noże krążkowe do badania przyczepności powłok lakierniczych;
 • kamera pracująca w paśmie podczerwieni,
 • lornetki i gogle noktowizyjne do badań skuteczności maskowania obiektów wojskowych.

 

IMG 789011b

 W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • Amunicja saperska i jej elementy;
 • Materiały wybuchowe;
 • Diagnostyka i utylizacja amunicji saperskiej, jej elementów oraz materiałów wybuchowych;
 • Badania diagnostyczne środków bojowych (minersko – zaporowych) po gwarancyjnym okresie przechowywania (badania utrzymania zdolności eksploatacyjnej);

Wykaz bazy aparaturowej Pracowni Badania Środków Bojowych:

Stanowisko do pomiaru właściwości fizykochemicznych materiałów wybuchowych:

 • Termowaga Mettler Toledo;
 • Aparat tarciowy;
 • Cieplarka;
 • Suszarka próżniowa;
 • Suszarka laboratoryjna;
 • Waga pełnouchylna WAP.

Stanowisko do badania funkcjonalność systemu minowania narzutowego:

 • Sprawdzian wytrzymałości lufy;
 • Miotacz systemu.

Stanowiska poligonowe:

 • Stanowisko poligonowe do badań odporności nawozów azotowych na przenoszenie detonacji;
 • Stanowisko do badania hermetyczności wyrobów.

Kontakt

pnt

Jako jedna z wiodących w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej (WITI), prowadzi skoordynowane badania nad organicznymi i nieorganicznymi ogniwami słonecznymi oraz urządzeniami do magazynowania i przesyłania energii elektrycznej.

W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • Organiczne ogniwa słoneczne;
 • Nieorganiczne ogniwa słoneczne;
 • Baterie litowo-jonowe,
 • Ładowarki słoneczne;
 • Nanomateriały;
 • Półprzewodniki organiczne;
 • Materiały jono-przewodzące;
 • Systemy zarządzania energią.

Kontakt

Pracownia wykonuje:

 • Syntezę związków małocząsteczkowych, oligomerów i polimerów oraz ich charakterystykę spektroskopową, optyczną, elektrochemiczną i elektryczną;
 • Otrzymywanie materiałów kompozytowych i polimerowych o właściwościach jonoprzewodzących oraz ich charakterystykę elektrochemiczną i elektryczną;
 • Konstrukcję elemntów ogniw fotowoltaicznych organicznych, barwnikowych i perowskitowych o różnej architekturze na podłożu stacjonarnym oraz
 • Konstrukcję baterii litowo-jonowych i superkondensatorów o zwiększonej elastyczności i wytrzymałości na wysokie temperatury;
 • Badanie morfologii skonstruowanych ogniw za pomocą mikroskopów: sił atomowych, elektronowego i optycznego w świetle spolaryzowanym w celu określenia defektów strukturalnych dla konkretnych zastosowań;
 • Opracowanie kompleksowych procedur do pomiaru i charakterystyk parametrów fotowoltaicznych ogniw organicznych i barwnikowych oraz perowskitowych;
 • Opracowanie zintegrowanego systemu wytwarzania i magazynowania energii typu: ogniwo słoneczne-bateria litowo-jonowa oraz ogniwo słoneczne- superkondensator;
 • Opracowanie procedur analizy powłok kompozytowych dla zastosowań specjalnych.

Przewodnim celem badawczym Pracowni Nowych Technologii w zakresie PV jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień zarówno z fotowoltaiki organicznej jak i nieorganicznej oraz baterii litowo-jonowych czy superkondensatorów dla podwójnego zastosowania (dual use). Prowadzone prace badawcze obejmują zarówno aspekty materiałowe (nanorurki węglowe, grafen, nanocząstki plazmoniczne, TiO2, MoOx, nowe związki organiczne, polimery, kompozyty), techniczne (modyfikacja sposobów wytwarzania warstw w ogniwie, enkapsulacja, kamuflaż) oraz technologiczne (konstrukcja demonstratorów urządzeń – ładowarek słonecznych). W zakresie fotowoltaiki organicznej prowadzone są prace dla ogniw barwnikowych, perowskitowych i polimerowych. Ponadto, dużą wagę przykłada się do aspektów ekologicznych prowadzonych prac w zakresie PV, w tym recyklingu częściowego i globalnego. Na wniosek Urzędu Patentowego RP, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał WITI odznakę honorową „Za Zasługi Dla Wynalazczości”, która została nadana w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Rzeczpospolitej Polskiej. Za wyróżniające rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa prezentowanego na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, w 2012, WITI z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. z Czernicy otrzymali nagrodę DEFENDER za SOLARFILTR – mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną.

 

Realizowane/zrealizowane projekty badawcze:

1.  Program Gekon (NCBR oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne (dr inż. Stanisław Maleczek),

2.  Program Kościuszko (MON): Polimery ciekłokrystaliczne, jako elektrolity stałe w zintegrowanym samoładującym systemie magazynującym energię elektryczną (dr Krzysztof Bogdanowicz),

3.  Program TECHMATSTRATEG (NCBR): Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (prof. dr hab. Agnieszka Iwan),

4.  Program V4-Korea (NCBR): Bezołowiowe ogniwa słoneczne perowskitowe o długoterminowej żywotności (prof. dr hab. Agnieszka Iwan),

5.  Program RANB (POiR): Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania (dr inż. Stanisław Maleczek).

 

Ponadto otrzymano ZŁOTY MEDAL – za wynalazek pt.: „Elastyczne pokrycie fotowoltaiczne jako źródło zasilania w obszarach pozbawionych infrastruktury energetycznej”, Międzynarodowy Salon Wynalazków w Genewie, 2018.

Projekt badawczy „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych”, którego liderem jest prof. dr hab. A. Iwan (WITI), został wyróżniony nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości.

Projekt badawczy „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania” realizowanego przez Konsorcjum Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej oraz Instytut Metali Nieżelaznych – Sieć Łukasiewicza, został wyróżniony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości.

 

Wykaz bazy aparaturowej pracowni:

 • Potencjostat Autolab M204 z modułami impedacyjnymi i wzmacniaczem prądowym BSTR10 oraz zestawem elektrochemicznym,
 • System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych (model S.C. I-V CT-02) krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z systemem symulowania promieniowania słonecznego (model ST150AAA),
 • Urządzenie do naparowywania cienkich warstw (model MiniLab ST026M Morfield Nanotehcnology),
 • Gonimetr L2004A1 Ossila,
 • Prasa hydrauliczna do montażu baterii GN-110,
 • Spin-coater Polos-SPIN 1501 NPP,
 • 8-kanałowy analizator baterii BST8-3,
 • Akrylowa komora rękawicowa glovebox model P10T2 (zakup z projektu 61003),
 • Urządzenie do oczyszczania podłoży metodą UV i ozonowania (UV-ozone cleaner),
 • Spektrofotometr UV-Vis model A360,
 • Automatyczny aplikator do wytwarzania cienkich warstw GN-AFA-III,

rowokoparka

W obszar zainteresowania pracowni wchodzą:

 • maszyny inżynieryjne;
 • mosty wojskowe (taktyczne, wsparcia i składane);
 • sprzęt do prac drogowych i mostowych,
 • sprzęt desantowo – przeprawowy;
 • sprzęt do utrzymania lotnisk;
 • sprzęt i środki fortyfikacji polowej.

Kontakt

 

Pracownia wykonuje:

 • prace badawczo-rozwojowe i modernizacyjne w zakresie sprzętu inżynieryjnego;
 • prace projektowe związane z opracowywaniem nowoczesnych elementów wyposażenia inżynieryjnego;
 • oceny sprawdzające przydatność wojsku rozwiązań technicznych i technologicznych proponowanych przez firmy cywilne;
 • badania kwalifikacyjne i eksploatacyjne wprowadzanego do użytkowania sprzętu inżynieryjnego;
 • sprawdzenia własności użytkowych sprzętu po remontach przeprowadzanych w wyspecjalizowanych instytucjach;
 • analizy i konsultacje eksperckie z zakresu sprzętu inżynieryjnego, drogowo – mostowego oraz z zakresu fortyfikacji;
 • koncepcje nowych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w wojskach inżynieryjnych oraz prowadzenie studiów wykonalności;
 • opracowania nowych i modyfikacje istniejących dokumentów normatywnych (ZTT, WT, NO, metodyki badań, instrukcje);
 • badania sprzętu inżynieryjnego na potrzeby udziału w postępowaniach przetargowych realizowanych przez krajowe instytucje.

 

 

Posiadamy doświadczoną kadrę realizującą zarówno projekty krajowe jak i międzynarodowe, a nasza wiedza i umiejętności są wykorzystywane w grupach eksperckich m.in. w  Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz Team of Experts for Minitary Bridge Assessment (NATO). W realizacji naszych prac pomaga zarówno nowoczesne oprogramowanie konstrukcyjne CAD, CAE, CAM, MES, jak i narzędzia do szybkiego prototypowania w postaci drukarek 3D operujących w różnych technologiach. Całości dopełnia tradycyjny park maszynowy oraz wykwalifikowani specjaliści potrafiący wyprodukować dowolny element projektu.

 

Wykaz bazy aparaturowej pracowni:

 • Stacjonarne urządzenie do pomiaru uciągu siły sprzętu mobilnego;
 • Stanowisko do badań mobilności na spadkach podłużnych;
 • Stanowisko do badań pływalności sprzętu;
 • Stanowisko do pomiaru nacisku kół pojazdów;
 • Zestaw do pomiaru prędkości pływania;
 • Zestaw do pomiaru siły uciągu do 200kN;
 • Maszyna wytrzymałościowa;

 

 

Ważniejsze opracowania:

 • Urządzenie do bateryjnego wbijania pali;
 • Zestaw studzienno – wiertniczy (ZSW-15);
 • Koparka rowów strzeleckich (KRS);
 • Maszyna inżynieryjno – drogowa (MID),
 • Łódź saperska;
 • Przenośne pokrycie drogowe typu ciężkiego;
 • Moduł Polowego Magazynu Wody;
 • Urządzenie do badania przejezdności terenu;
 • Most pozorny MS-40;
 • Zestaw do odbudowy, naprawy i wzmacniania dróg;
 • Lekki, odporny na oddziaływanie degradacyjne środowiska, hybrydowy ponton aluminiowo-kompozytowy do budowy mostów pływających klasy MLC 70/110 (realizowany w ramach konsorcjum z Politechniką Wrocławską);
 • Kołowy Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego (KTRI).

 

Badania:

 • Badania kwalifikacyjne Mobilnego mostu składanego MLC 70/110 do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych MS-40 kryptonim "DAGLEZJA-S";
 • Badania mostu MS-20;
 • Badanie namiotów typu 6S i MX;
 • Badanie Mobilnych Ramp Kolejowych;
 • Badanie pługa odśnieżnego jednostronnego przystosowanego do pojazdu STAR 266 M2;
 • Badania Zestawu fortyfikacyjnego;
 • Badanie pontonów IRB i PFM na zgodność z WZTT.

 

Inne:

 • Asysta techniczna w ramach przetargu na polski most pontonowy dla firm: GDLS i CNIM;
 • Wsparcie procesu certyfikacji w przetargu na most pontonowy.

 

 

 

   

  

 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego | Military Institute of Engineer Technology
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław, tel:+48 71-347-44-40, fax:+48 71-347-44-04, www.witi.wroc.pl,
NIP: 896-000-48-11, KRS: 0000157109, Regon: 930064508

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.